Stenlille Vandværks generalforsamling – 27. marts 2024

Ved første møde efter sidste års generalforsamling var der rundvisning på vandværket med de nye bestyrelsesmeddlemmer.

Snak om antenner (Stefan Rasmussen fra SVRTEC)

10-årig aftale m/XL-Stenlille om opsætning af antenne.

Omlægning af krydset v/Sorøvej/St. Merløsevej – Projektet. Gennemføres okt. 2024-april 2025.

Antenner og simkort er bestilt til aflæsning af målere i Stenlille By.

Stophane v/Syrenvej 32 flyttes/Brandhane fjernes/nedlægges jf. aftale med beredskabet.

Vandbehandling for mindre kalk i vandet er etableret.

Selv om René Jensen, tidl. formand er fraflyttet byen, hjælper han stadig mig med diverse opgaver.

Kennick Bagger

Som dirigent vælges Jens Olsen.

Formandens beretning godkendes.

Herefter gennemgås regnskabet som godkendes.

På valg til bestyrelsen er Jens Olsen & Svend Erik Sørensen som begge genvælges.

Som suppleanter vælges Bettina Jensen, Enghaven 25, i stedet for Anne Christensen der

jo er blevet medlem af bestyrelsen og Mogens Baunsgaard genvælges

Som revisor genvælges Steen B. Christensen.

Som opmand vælges klageinstansen for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Der var ingen indkomne forslag, men formanden foreslår et honorar på kr. 15,000,00pr. år

til bestyrelsesmedlemmerne samt at Stenlille Vandværk tilsluttes nets og Min Vandforsyning

således, at forbrugerne kan aflæse sin vandmåler via telefonen. Formandens forslag blev vedtaget

I 2025 afholdes generalforsamlingen onsdag den 26. marts kl. 19:30.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal afgives til bestyrelsens formand inden den 1. februar 2025.

Velkommen til Generalforsamling 2023

JH DYK har været her og rense vores rentvandstank, der er taget billeder og video , intet at bemærke , næste kontrol 2027 .

Da der skulle sættes vand på 2 nye huse på Drosselvej 23 A - B, gik der hul på vores hovedledning 160 mm³ 2 steder. Det er besluttet at denne skiftes i nær fremtid.

Der har været en lukke runde hvor 5 huse blev lukket, 2 blev åbnet senere på dagen, 2 tomme huse og et dødsbo er lukket.

Det nye område ved Slettebjergvej har fået monteret måler i juli måned.

Der har været en forespørgsel på vand til 36 huse ved Fasanvej (Hovedgaden 115)

Vandfaldet er blevet renoveret.

Der var desværre et uheld juleaften så der ikke var tryk på vandet, det blev normalt igen kl. 6 om morgenen, da vi fik vand fra Undløse Vandværk fejlen var en afledning til jord på en gammel installation, det blev lavet mellem jul og nytår .

Den forsyning der blev lavet mellem Stenlille og Undløse, er rigtig godt givet ud.

Så vil jeg sige tak for et godt samarbejde med vores håndværker samt bestyrelsen.

 

Som dirigent vælges Jørgen Østermark.

Formandens beretning godkendes.

Herefter gennemgås regnskabet som godkendes.

På valg til bestyrelsen er Kennick Bagger som genvælges.

I stedet for Jørgen Østermark vælges Knud Sørensen, Kirkevej 24.

I stedet for René Jensen indtræder Anne Christensen.

Som suppleanter genvælges Anne Christensen og Mogens Baunsgaard.

Som revisor genvælges Steen B. Christensen.

Som opmand vælges klageinstansen for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Der var ingen indkomne forslag.

 

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig med Kennick Bagger

som formand og Jens Olsen som næstformand.

 

I 2024 afholdes generalforsamlingen onsdag den 27. marts kl. 19:30.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal afgives til bestyrelsens formand inden den 1. februar 2024.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Velkommen til Generalforsamling 2022

Fibia har indlagt fibernet og Telia er blevet opsagt så vi kun har 2 mobil nr.

 

Bo West fra Blue Control (BC) var inviteret til at fortælle om fordelene ved

BC 9000 contra BC 8000, det var så godt, at det blev besluttet at overgå

til BC 9000 samt at BC overtog SRO kontrol af Vandværket til den nette

Sum af 12000 kr. pr år.

 

Der er monteret 6 stk. kameraer til overvågning, af Bagger låse Service

og koblet til BC 9000. Det er meget fine billeder også i mørke.

 

Hovedmåler samt 1 stk. ventil afgang vandværk er blevet skiftet

 

Den gamle hovedledning fra Møllegårdsvej til jernbanen er skiftet af Per Andersen

Søren Remien og Karsten helt uden problemer. Det eneste problem var igen Sorø

Kommune med de meget langsomme grave tilladelser (20 spørgsmål til Søren).

 

Der har været møde angående 24 boliger på Slettebjergvej 51.

 

Henrik har efter eget ønske udtrådt af bestyrelsen øjeblikkelig.

 

Børge Holse vores IT-mand, var inviteret til at fortælle om IT sikkerhed på værket

og hvad vi kan gøre, han har gennemgået det og det er ok, men laver en kontrol

hver anden måned.

 

 Værket har fået ca. 30 nye andelshaver.

 

Så vil jeg godt takke bestyrelsen for et godt samarbejde, samt en stor tak til

vores håndværkere, som kommer lige så snart vi ringer.

 

Som dirigent vælges Jørgen Østermark.

Formandens beretning godkendes.

Herefter gennemgås regnskabet som godkendes.

På valg til bestyrelsen er René Jensen som genvælges

Jens Olsen som genvælges

Svend Erik Rømer Sørensen som genvælges

Som suppleanter genvælges Anne Christensen og Mogens Baunsgaard.

Som kritisk revisor genvælges Steen B. Christensen

Som opmand vælges klageinstansen for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

 

Til punktet ”forslag” havde bestyrelsen ønsket vedtægtsændring af §11 med følgende tekst:

Generalforsamling varsles mindst 14 dage før afholdelse på Vandværkets hjemmeside – www.stenlillevand.dk

og på sociale medier. Under §1 ændres hjemsted fra Stenlille Kommune til Sorø Kommune. Ændringen vedtages.

 

Under eventuelt kom der et spørgsmål om vandværket ville gøre noget for at mindske kalkindholdet i vandet. Vi har undersøgt med BWT anlæg, men det vil koste mange penge at installere og penge til vedligeholdelse. Vi henvender os til et firma LAGUR, der siger at de har noget der kan ændre strukturen i kalken, således at den ikke binder sig så let på fliser og armaturer på samme måde. Vi undersøger hvad andre siger til denne løsning. Samt evt. andre løsninger på fagmessen i Roskilde den 6. maj 2022.04.20

 

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig med René Jensen som

formand og Kennick Bagger som næstformand.

 

I 2023 afholdes generalforsamlingen onsdag den 29. marts kl. 19:30

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal afgives til bestyrelsens formand

inden den 1. februar 2023.

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

Velkommen til generalforsamling 2021.

Grundet Corona er den flyttet til august.

Vandværksskoven er blevet tyndet ud og flisen solgt, til modregning på faktura.

Belufter i filter bygning er blevet serviceret.

 forbindelse med dumpning af jord på Risagergård og den livlige trafik der var især lørdag og søndag, fik vi flere henvendelser fra borger der spurgte hvad det var der blev dumpet, skrev vi et brev til kommunen om de tog prøver af alt. Det svar der kom var intet værd, kommunen tog nogle få stik prøver ved læsning, men ingen på Risagergård.

Der er blevet flyttet nogle stophaner på Hybenvej så alle parceller har sin egen, samt en ny forbruger i nr. 17.

 Risagervej 2- 4, Stenmaglevej 6B, Risagergård har også fået nye stophaner.

Der er blevet termograferet i tavle på filter bygning, fundet 1 fejl som er udbedret.

Der har været 2 store brud på hovedledning ved Fakta, denne ledning er planlagt til udskiftning i 2021 fra Møllegårdsvej til jernbanen.

Henrik blev opsagt som vandværkspasser den 30-9-20. Claus Bomand blev ansat, men det var ikke noget for ham.

Tak til håndværket og bestyrelse for et godt samarbejde

 

Som dirigent vælges Jørgen Østermark.

Formandens beretning godkendes.

Herefter gennemgås regnskabet som godkendes.

På valg til bestyrelsen er Kennick Bagger og Jørgen Østermark som genvælges.

I stedet for Henrik Nielsen vælges Svend Erik Rømer Sørensen

Som suppleanter genvælges Anne Christensen og Mogens Baunsgaard.

Som kritisk revisor genvælges Steen B. Christensen

Som opmand vælges klageinstansen for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Der var ikke indkommet noget til punktet ”forslag”.

 

Bestyrelsen foreslår at tekst i vedtægternes §11 ændres således at indkaldelse til

Generalforsamling foregår ved opslag på Facebook 4295 og Stenmagle Bylaug i stedet for

I en lokal avis. Forslaget medtages på næste generalforsamling.

 

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig med René Jensen som

formand og Kennick Bagger som næstformand.

 

I 2022 afholdes generalforsamlingen onsdag den 30. marts kl. 19:30

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal afgives til bestyrelsens formand

inden den 1. februar 2022.

 

 

 

Stenlille Vandværk afholder

Ordinær generalforsamling

i mødelokalet i Kulturhuset

Hovedgaden 37 (Indgang fra bagsiden)

Onsdag den 12. august 2020 kl. 19:30

Dagsorden iflg. vedtægerne

 

 

 

Så er det min tur til at fremlægge beretningen for Stenlille Vandværk for året 2019.

 

Generalforsamlingen blev udsat fra den 25. marts til i dag grundetCovid-19 og dermed forsamlingsforbuddet.

 

Kloakseparering i byen er afsluttet.

 

De vandprøver der er foretaget i 2019 er alle OK. Alle prøver kan ses på Stenlille Vandværks hjemmeside under: information/vandkvalitet.

 

I forbindelse med reparation af ventil ved Assentorpvej/Møllevej, kom der flere erstatningsanmodninger fra ejeren af Assentorpvej 33. Ejeren mente, at vi havde forårsaget revner i hans hus. Sagen blev afvist og vi henviste til 10 år gamle billeder, som allerede da viste at der var revner i huset.

 

Nødforbindelsen til Undløse Vandværk er afprøvet til UG, i forbindelse med at vi havde en fejl på vores indpumpning.

 

Maskinerne på vandværket er blevet serviceret af Claus Bomand, så alt maskineri fungerer i fineste orden.

 

Ud for Hovedgaden 43 skulle firmaet MOE fra Vordingborg foretage en prøveboring. De havde dog hverken fået tilladelse eller indhentet tegninger, så de forede lige ned i vores hovedledning. Ledningen blev repareret og det kostede så firmaet godt 20.000,- kr. ikke at spørge først.

 

Bord/bænksættene i skoven er blevet malet af Firmaet Vibe.

 

Til slut vil jeg gerne takke vore håndværkere som altid stiller op når problemet er akut.

 

Tak til bestyrelsen som lægger tid og kræfter i Stenlille Vandværk.

 

Formandens beretning godkendes.

 

Herefter gennemgås regnskabet som godkendes.

 

På valg til bestyrelsen er René Jensen og Henrik Nielsen som genvælges.

 

I stedet for Claus Bomand vælges Jens Olsen

 

Som suppleanter genvælges Anne Christensen og Mogens Baunsgaard.

 

Som kritisk revisor vælges Steen B. Christensen

 

Som opmand vælges klageinstansen for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

 

Der var ikke indkommet noget til punktet ”forslag”

 

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig med René Jensen som

 

formand og Henrik Nielsen som næstformand.

 

 

I 2021 afholdes generalforsamlingen onsdag den 24. marts kl. 19:30

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal afgives til bestyrelsens formand

 

 

 

inden den 1. februar 2021

 

 

Generalforsamling 27. marts 2019


Jeg kan indlede på samme måde som sidste år.
Kloaksepareringsprojektet har givet os nogle udfordringer.
Manglende vand, sort vand og rødglødende telefoner.
Vi håber at nu er overstået.

Sommeren 2018 bød på usædvanlig meget sol og varme, og meget lidt regn.
Det påvirkede dog vores grundvand meget lidt, så som sådan var det ingen udfordring.  Vores udfordring ved tørken, var de mange natur og markbrænde.
Og når beredskabet skal bruge meget vand -meget hurtigt giver det også sort vand hos forbrugerne, og igen rødglødende telefoner hos os.

I løbet af sommeren nåede vi også at få gennemkontrolleret en af vores boringer med eftersyn af pumpe, rør, videokontrol af filtersætning mm. Den er i rigtig fin stand, og skal nok give vand mange år fremover.

Med i kontrollen var også den kemiske sammensætning af grundvandet inkl. Pesticider også det "nye" svampemiddel som var meget omtalt i nyhederne.
Boringen blev frikendt, og det blev de øvrige boringer, vandværket, samt vandet i forbrugerens taphaner også.
Med de ny fundne stoffer over hele landet, og endnu mere fokus på fortidens synder,  må vi nok forudse kraftigt stigende omkostninger til vandanalyser.

Bnbo (Boringsnære beskyttelsområder) er nu udpeget af Sorø Kommune og er områder der kræver særlig bevågenhed fra vandværkets side, for at fortsat sikre os rent drikkevand. Eventuelle tiltag er blevet til igennem en dialog imellem vandværket og Sorø kommune, derfor er de fleste ting allerede på plads, og de resterende forventes ikke at give værker praktiske, eller økonomiske udfordringer for vandværket.


Nødledningen imellem Undløse og Stenlille forsyningsområder er nu færdig.
Den er afprøvet, og lever op til forventningerne.  Tilbage er kun lidt papirarbejde mht. tinglysninger mm.

Tak for i år. Til bestyrelse, vores trofaste håndværkere, og vores forbrugere.

Henrik Nielsen
Som har en forventning om at det
til næste år er en ny bestyrelsesformand der aflægger beretning.

 

 

Formandens beretning godkendes.

Herefter gennemgås regnskabet som godkendes.

På valg til bestyrelsen er Jørgen Østermark og Kennick Bagger som genvælges.

Som suppleanter genvælges Anne Christensen og Mogens Baunsgaard.

Som kritisk revisor vælges suppleant Steen B. Christensen

Som opmand vælges klageinstansen for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Der var ikke indkommet noget til punktet ”forslag”

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig med René Jensen som

formand og Henrik Nielsen som næstformand.

I 2020 afholdes generalforsamlingen  Onsdag den 25. marts kl. 19:30 
 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal afgives til bestyrelsens formand inden den 1. februar 2020

 ………………………………………………………………………

 

Stenlille Vandværk afholder

Ordinær generalforsamling

i mødelokalet i Kulturhuset

Hovedgaden 37 (Indgang fra bagsiden)

Onsdag den 28. marts 2018 kl. 19:30

 

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af stemmetællere

 3. Formandens beretning

 4. Revideret regnskab

 5. Valg af medlemmer og suppleanter

  til bestyrelsen

 6. Valg af revisor og suppleanter

 7. Valg af opmand

 8. Indkomne forslag: Ingen

 9. Evt.

  Tilmelding nødvendig på sv@stenlillevand.dk

  senest onsdag den 21. marts 2018.

   

  Med venlig hilsen

  Bestyrelsen

28/3-2018

Formandens beretning:

 Det kommer nok ikke bag på nogle at kloaksepareringsprojektet i byen har, og fortsat giver nogle udfordringer. Men det har samtidig givet os mulighed for at tilse vandledninger og ventiler som vi ellers ikke kunne. Og benytte lejligheden til at udskifte det der var dårligt, eller uhensigtsmæssigt inden det har ført til et brud.

I efteråret kom der nye retningslinjer for hvad vores drikkevand skal analyseres for, og hvordan. Vi har alle en interesse i at vores vand er rent og sundt. Den nye metode giver efter min mening ikke bedre sikkerhed, men kræver at vi ofte må udtage dobbeltprøver, hvilket betyder dobbelt pris.

Da det sidste år kom frem i medierne at der er et overset pesticid Despenyl-Chloridazon var vi så heldige at det netop faldt sammen med at vi skulle lave en rutinemæssig pesticidanalyse. Heldigvis fandtes stoffet og dets nedbrydningsprodukter ikke i vandet.

I sjællandske tidende, og på Sorø kommunes hjemmeside har vi kunne læse at vi har ansøgt om tilladelse til at etablere en nødforsyningsledning imellem Stenlille og Ugerløse vandværker. Det er dog en fejl. Det er imellem Stenlille og Undløse, da begge værker har den fornødne kapacitet til at hjælpe hinanden under nedbrud eller service som kræver nedlukning af ét afvandværkerne. Stenlille Vandværk er trods alt 39 år, og der er en det ting som er næsten umulige at efterse og vedligeholde under drift. Derfor tror vi at denne nødforbindelse vil være en god investering for vores forsyningssikkerhed.

Et andet tiltag som ikke bare Vandværket, men alle der arbejder med kundedatabaser skal til at håndtere er Persondataforordningen. Det betyder bla. for os at der skriftligt skal redegøres for hvem hvem på vandværket der har adgang til hvilke oplysninger, samt lave skriftlige aftaler såfremt andre, -f.eks Sorø Forsyning eller Sorø Kommune får adgang til vores data.  Dette temlig omfattende arbejde har Jørgen Østermark taget sig af, samtidig med at han har tydeliggjort over for bestyrelsen at der er en betydelig økonomisk straframme hvis vi ikke tager opgaven seriøst, og at bestyrelsesmedlemmer evt. kan gøres personligt økonomisk ansvarlige.

Alle forbrugere har nu fjernaflæste målere. Udover at vi får nøjagtige aflæsninger på det tidspunkt som der er brug for, har de også vist sig som et nyttigt værktøj til at finde fejl i installationer, herunder frostspringninge.

Vandværket har fået fornyet vandindvindingstilladelse frem til udgangen af 2047. Så der en chance for at vi i fremtiden også har vand i hanen.

Tak til vores forbrugere, hvor de fleste har taget det det med smil, eller i hvert fald med et overbærende nik når der er overgravet vandledninger.  Tak til vores tilknyttede håndværkere som altid stiller op når problemet er akut. Tak til bestyrelsen som lægger tid og kræfter i Stenlille Vandværk.

 

Formandens beretning godkendes.

Herefter gennemgås regnskabet som godkendes.

På valg til bestyrelsen er Henrik Nielsen, René Jensen og Claus Bomand som alle genvælges.

Som suppleanter genvælges Anne Christensen og Mogens Baunsgaard.

Som kritisk revisor vælges suppleant Steen B. Christensen

Som opmand vælges klageinstansen for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Der var ikke indkommet noget til punktet ”forslag”

I 2019 afholdes generalforsamlingen  Onsdag den 27. marts kl. 19:30 
 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal afgives til bestyrelsens formand inden den 1. februar 2019.

 

Dagsorden:

Stenlille Vandværk afholder

Ordinær generalforsamling

i mødelokalet i Kulturhuset

Hovedgaden 37(Indgang fra bagsiden)

Onsdag den 29. marts 2017 kl. 19,30

 

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af stemmetællere

 3. Formandens beretning

 4. Revideret regnskab

 5. Valg af medlemmer og suppleanter

  til bestyrelsen

 6. Valg af revisor og suppleanter

 7. Valg af opmand

 8. Indkomne forslag: Ingen

 9. Evt.

   

  Med venlig hilsen

  Bestyrelsen

 

Referat:

Til årets generalforsamling var fremmødt:

Bestyrelsen: Henrik Nielsen, Jørgen Østermark, René Jensen, Kennick Bagger, Claus Bomand.

Bestyrelssuppleant: Mogens Baunsgaard

Kasserer: Preben Christensen

Her ud over een andelshaver, samt een tilhører.

Velkommen.

Først behandles dagsordenens punkt 2.

Dette i tilfælde af at der skal føres valg punkt 1, Valg af dirigent.

 

Som Stemmetæller vælges Jens Øbro.

 

Herefter behandles dagsordenens punkt 1, valg af dirigent.

Som dirigent vælges Jørgen Østermark

Jørgen Østermark kan konstatere at generalforsamlingen er varslet, og afholdes efter forskrifterne i vandværkets vedtægter.

 

Bestyrelsens beretning fremlægges af Henrik.

 

Beretning 2016

Vandværket er velfungerende, og vandkvaliteten er stadig god.

Vandværkets ældste boring, som ligger for enden af Møllegårdsvej er blevet

grundigt gennemgået både med vandanalyse, videoinspektion af boringen og kontrol af pumpen,

og efter at den har fået et par nye pakdåser, vurderes det at den kan holde mindst de næste 10 år.

 

Skiftende regeringer og ministre har igennem årene lovet os mindre papirarbejde og bureaukrati.

-Det har vi desværre ikke oplevet endnu. Pt. er udfordringen at vores vandindvindingstilladelse udløb pr. 31/12-2016. På trods af et udmærket samarbejde imellem vandværket, de kommunale sagsbehandlere og kommunens rådgivere, gør de store krav til dataindsamling og beregninger, det til en meget langstrakt proces. Vandværkets tilladelse er foreløbigt forlænget til 30/6-2017.

 

Det har i året været en del ledningsovergravninger, og en afbrydelse af strømforsyningen til vandværket.

Naturligvis er det irriterende og nogle gange udfordrende når det sker. Men man kan også vælge at

se positivt på det. Hvor der handles - der spildes.  At der graves, skydes fiber mm. betyder vel blot at der efter nogle års stilstand oven på finanskrisen er begyndt at være aktivitet i området igen. Det ses også på antallet af hushandler der skal registreres. Vi har også en forventning om mindst et par nye andelshavere i det kommende år. Pr. 31/12-2016 var vi 1078 Andelshavere.

-bestyrelsens beretning godkendes.

Efter en kort orientering gennemgår Preben regnskabet som er aflagt efter de nye retningslinjer fra Naturstyrelsen, men udarbejdet af Erhvervs- og selskabsstyrelsen.

-Regnskabet Godkendes.

 

På valg til bestyrelsen er i år Jørgen Østermark samt Kennick Bagger.

Begge genvælges.

Som suppleanter genvælges Anne Christensen, samt Mogens Baunsgaard

 

Som kritisk revisor genvælges Jens. Chr. Danskov Frederiksen, og som suppleant for ham Steen B. Christensen.

 

Som opmand vælges klageinstansen ved Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

 

Bestyrelsen havde ikke modtaget noget under punktet forslag.

 

Under punktet Evt. var der en andelshaver som påpegede at han manglede nogle oplysninger som han var lovet fra vandværket(mulig fejlvisning på vandmåler). Han var lidt utilfreds med de manglende tilbagemelding på trods af at oplysningerne var afsendt via Postnord. -Det er vi naturligvis kede af.

Men det er desværre ikke et enestående tilfælde. Erfaringerne fra postomdelingen gør, at vi om muligt selv sørger for at omdele i lokalområdet.

Der blev debatteret muligheder for e-mail, sms, e-boks mm. men der er pt. ikke andre muligheder end manuel omdeling eller postvæsnet.

 

Stenlille Vandværk generalforsamling 30/3 2016 19,30
I Stenlille Kulturhus mødelokale
.

Fremmødt var bestyrelsen, suppleant Mogens Baunsgaard, kasserer Preben Christensen.
Der udover kun een tilhører, som oven i købet ikke var valgbar/stemmeberettiget.

Som dirigent valgtes Jørgen Østermark, som kunne konstatere at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet ved en annonce i Sorø avis 8/3.

Henrik fremlægger bestyrelsens beretning:

Så er der endnu engang gået et år, og vi har stadig rigeligt og godt vand i vores vandhaner hver dag.

For et år siden havde vi netop fået etableret ny styring på Vandværket,
og vi var meget spændte på om vi havde truffet det rigtige valg, og om det
kunne leve op til vores forventninger. -Det mener jeg at det har gjort.
Der har været mange mindre ændringer og tilretninger i årets løb.
Det har gjort at omkostningerne til reparation og vedligeholdelse
af maskiner næsten er halveret i forhold til 2014, og samtidig har de nye styringsmuligheder givet os mulighed for at nedbringe vores elforbrug.

At Vandværket er teknisk velfungerende er ganske heldigt, da vi er nødt til at bruge mere og mere tid på administration.
Der kommer til stadighed nye love, bekendtgørelser og vejledninger og jeg har ingen forventning om at det vil blive mindre i fremtiden.
Den megen administration er en belastning for os små vandværker.
En måde at håndtere det på, kunne være et øget samarbejde, så der ikke sidder flere vandværksbestyrelser inden for et relativt lille område, og kæmper for at sætte sig ind i de samme ting.
Vi har været i dialog med Nyrup vandværk om vi måske kan hjælpe hinanden.
Denne dialog har også medført at vi er ved at undersøge mulighed for, og pris på at lave en nødforsyningsledning imellem de 2 vandværker, så vi kan hjælpe hinanden med vand i tilfælde af nedbrud eller forurening.

Ca. halvdelen af vores Vandmålere er udskiftet til nye fjernaflæste Kamstrup målere.
Vi har fremskyndet udskiftningen af de resterende, så alle gerne skulle være skiftet i år.
Det gør det praktisk muligt at indhente aflæsninger pr.31/12 som Sorø Forsyning ønsker, vi har derfor ændret vores tidspunkt for årsopgørelsen, så den frem over følger kalenderåret, og vi igen kan lave en aftale med forsyningen om udveksling af måler data.

Stenlille handels- håndværker og Borgerforening var sammen med en masse frivillige den drivende kraft bag det uge lange arrangement "sjov i gaden" i Stenlille Vandværket støttende op om arrangementet, som afsluttedes med indvielsen af vandværksskoven. Det gode samarbejde gjorde at vi blev spurt om vi ville lægge plads til byens juletræ. Det blev også en succes, og kan måske blive en tradition i byen.

Tusinde tak til bestyrelsen, suppleanter, vores faste håndværkere og alle andre der har bidraget til at vi stadig har vand i vandhanen.

Beretningen godkendes.
Efterfølgende uddybes nogle af tingende fra beretningen.

 

Preben gennemgår 2015 regnskabet, som godkendes.

Jørgen og Henrik gennemgår budgettet for 2016, som godkendes

Der diskuteres nogle af de udfordringer vandværkerne har
i forhold til formue, og opsparing til fremtidige anlægsarbejder.

På valg i bestyrelsen var Claus, René samt Henrik.
Alle blev genvalgt.

På valg som suppleanter var Anne, og Mogens.
De blev ligeledes genvalgt.

Som revisor genvælges Jens Chr. Donskov, og som suppleant for ham
genvælges Steen.

Som opmand vælges Dommeren ved civilretten i Næstved.
Private forbrugere skal dog være opmærksom på den nye klagemulighed
via Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Der var ingen indkomne forslag til behandling.

Under eventuelt blev debatteret Vandværkets forhold til forbrugerne, samt
forbrugernes forhold til Vandværket, samt vandværkets synlighed i lokalsamfundet.

I 2017 afholdes generalforsamling onsdag den 29. marts kl. 19:30.


Generalforsamling den 25. marts 2015

Formanden bød velkommen.

Som dirigent vælges Jørgen Østermark, der konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt med offentliggørelse i Sorø Avis den 10. marts 2015.
 
Valg af stemmetæller udsættes til det viser sig om der er brug for det.
 
Formandens beretning v/Henrik Nielsen
 
Fjernaflæste målere.

Vi er kommet godt i gang med at få udskiftet vores vandmålerne til elektroniske Kamstrup målere. Der er indtil nu skiftet ca. 270 målere dvs. 1/4.  Vi forventer at alle målere er skiftet ved udgangen af 2016.

Det kræver naturligvis at vi fra vandværkets side bruger tid på at indhente data fra målerne, men til gengæld kan vi få aflæsninger fra alle.

Miljøministeriet udgav i februar 2013 en Bekendtgørelse 132, som omhandler drift af vandværker og nogle krav som skulle være indført ved udgangen af 2014. Den havde nogle krav som også påvirker os. Det har medført at Carsten, som udfører stort set alt ledningsarbejde for os, og Henrik har været på hygiejne-kursus.  Henrik har der udover været på et obligatorisk driftskursus. 

Vandværket har købt licens til ledelsessystemet Tethys. Det er et egenkontrolsystem specielt udviklet til vandværker. Det er som udgangspunkt en kalender, som minder vandværkspasseren om, at idag skal du huske at kontrollere....  Tast ind at du har gjort det, og er der nogle bemærkninger, så skriv dem ind i systemet.  Samtidig er det et værktøj som kan vise over for bestyrelsen, om vandværkspasseren passer sit arbejde. Derved er det også vi kan bruge som dokumentation over for kommunen.  

Disse øgede krav til vandværket har medført at  pr.  16/9 er Henrik deltidsansat som Vandværkspasser med ansvar for driften.

20/10 Jan Jørgensen udtræder efter eget valg af bestyrelsen.

Suppleant Claus Bomand indtræder i bestyrelsen istedet.

Styring Blue Control

Vi har de sidste år brugt en del penge og ikke mindst tid på fejlfinding og fejlretning af  vores styretavle. Derfor har vi undersøgt muligheder og priser på at enten få renoveret den vi har, eller udskifte den til en ny. Valget blev at vi udskifter både vores el tavle og styring til en løsning fra firmaet Robotek. Og 2. februar begyndte de at gøre klar, og 4. februar skiftede vi over til den nye.  Dvs. pumper, ventiler og rørforbindelser mm. er de samme som de hele tiden har været, men nu styres de på en måde som giver et meget større overblik, og mulighed for at lettere gennemskue fejl, og få dem rettet.
 
Formandens beretning godkendes.

Kassereren fremlægger regnskabet. Budget og takstblad er fremlagt. Regnskab, takstblad og budget godkendes.

På valg er Jørgen Østermark og Kennick Bagger der begge genvælges. 

På valg som suppleant er Anne Christensen der genvælges.

Som ny suppleant vælges Mogens Baunsgaard

Som kritisk revisor genvælges Jens Chr. Danskov Frederiksen og som revisorsuppleant genvælges Steen B. Christensen.

Som opmand vælges Dommeren ved civilretten i Næstved.

Der var ikke fremsendt forslag til generalforsamlingen

I 2016 afholdes generalforsamlingen  Onsdag den 30. marts kl. 19:30 
 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal afgives til bestyrelsens formand inden den 1. februar 2016.
   
 

Generalforsamling den 26. marts 2014

Formanden bød velkommen.

Som dirigent vælges Jørgen Østermark, der konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt med offentliggørelse i Sorø Avis den 11. marts 2014.

Valg af stemmetæller udsættes til det viser sig om der er brug for det.
 
 
 
Formandens beretning v/Henrik Nielsen
 
Året siden sidste generalforsamling har efter min mening været et meget positivt, og produktivt år, hvor vi har nået en masse.

Vores ekstra råvandsledning fra vandboringen for enden af Møllegårdsvej er repareret, så vi har mulighed for at sende råvand til vandværket ad to forskellige vandledninger i tilfælde af et ledningsbrud.

Vi har haft stigende problemer med de elektriske forbindelser imellem vandværk og vandboringer.

Kablet er formodentligt fra 1981 dvs. 33 år gammelt.

Vi har derfor valgt at udskifte hele kablet fra en ende af, og arbejdet skulle gerne kunne afsluttes i nærmeste fremtid. 

Årets største anlægsprojekt har dog været at få etableret en henstandstank til vores filter-skyllevand.

Tanken er nu etableret, -men køn er den ikke. Vores gartner arbejder på et forslag til at forskønne og camouflere den, så området igen kan blive værd at besøge. 

Sidste sommer blev det opdaget at tagbelægningen på filterbygningen var begyndt at smuldre.

Det er meget vigtigt at der ikke kan trænge tagvand ind til vores filtre og rentvandstank.

Derfor blev en udskiftning omgående iværksat. 

Siden vores udpumpningsanlæg blev taget i brug for lidt over et år siden, har det kørt fuldstændig fejlfrit. 

Styretavlen i vandværket er fra samme tidspunkt som den gamle udpumpning.

Det giver lidt problemer med at skaffe reservedele, og der er ofte småproblemer med den.

Det har kostet mange timer til fejlfinding.

Derfor er vi ved at undersøge mulighederne for at få renoveret den, i håb om at igen at

få et vandværk der fungere stabilt de næste mange år. 

Vi er opmærksomme på at vores forsyningsledning i Hybenvej, som er en jernledning fra starten af 60´erne som har det meget dårligt. Vi har planlagt at udskifte den, -og stikledningerne. Vi vil i den forbindelse tilbyde at betale materialerne til nye jordledninger til forbrugerne -Dette for at mindske vores tab af vand

da de formodentligt er lige så dårlige som vores forsynings ledninger.

En anden ting vi arbejder på i øjeblikket, er planlægning af udskiftning af vandmålere fra de gamle mekaniske som vi alle har i dag, til elektroniske, som kan fjernaflæses. 

I løbet at 2014 skal vi som følge af et lovkrav endvidere indføre et ledelssystem på vandværket .

Herunder gennemgang af hele produktionssystemet, standardisere driftsrutiner, vurdere risikoen for forurening , samt lave en handlingsplan. Endvidere skal vi have uddannet en driftsansvarlig, samt en ansvarlig for hygiejne. 

-Så der vil være rigeligt med opgaver at tage fat på i det kommende år. Fælles for opgaverne at de gerne skulle sikre os alle rent vand i vandhanen,  hver dag...

Tak for året som er gået, til bestyrelsen, til vores kasserer Preben, til vores håndværkere og leverandører, og ikke mindst vores forbrugere -Det er jo for Jeres skyld at vi er her.

Formandens beretning godkendes.

Kassereren fremlægger regnskabet. Budget og takstblad er fremlagt. Regnskab, takstblad og budget godkendes.

På valg er Henrik Nielsen, René Jensen og Jan Jørgensen der alle genvælges. 

På valg som suppleanter er Anne Christensen og Claus Bomand der begge genvælges.

Som kritisk revisor genvælges Jens Chr. Danskov Frederiksen og som revisorsuppleant genvælges Steen B. Christensen.

Som opmand vælges Dommeren ved civilretten i Næstved.

Der er fremsendt et forslag omkring indvielsen af "Vandværksskoven". 

Det blev på generalforsamlingen vedtaget at bruge lidt af vandværkets midler på en officiel indvielse af "Vandværksskoven". Samtidig vil der blive rettet henvendelse til andre foreninger og erhvervsdrivende for at høre om de evt. har lyst til at deltage med en stand eller lignende.

I 2015 afholdes generalforsamlingen  Onsdag den 25. marts kl. 19:30 
 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal afgives til bestyrelsens formand inden den 1. februar 2015.
   
 

Generalforsamling den 27. marts 2013

Formanden bød velkommen til de fremmødte.   

Som dirigent vælges Jørgen Østermark, som konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt med offentliggørelse i Sorø Avis 12/3-2013.

Valg af stemmetæller udsættes til det viser sig om der er brug for det.

Formandsberetning v. Henrik Nielsen 

Det foregående år har været præget at en del projekter som har været temmelig tidskrævende, da der har været meget planlægning. Der har naturligvis også været nemme projekter.

Der er blevet etableret låger til Vandværksskoven. Vi har valgt låger i hårdttræ i stedet for det net-hegn som bruges omkring vores boringer.  Vi håber at det er med til at signalere at det er et grundvandsindvindelsområde - et naturområde som vi skal passe på.

Vi har på Galtebjerg fået lagt græsarmeringssten i området imellem bygningerne. Der har hidtil været perlesten. I sommerperioden har gartneren ofte fjernet ukrudt med ukrudtsbrænder.  Men kom der en regnbyge, fremstod området hurtigt igen grønt og uvedligeholdt.

 Samtidigt havde vi et problem om vinteren. En stor del af perlestenene havnede i buske og bede i forbindelse med snerydning. Nu kan området få lov at være grønt om sommeren, og der kan fejes sne om vinteren.

 Vi har fået en ny boring i vandværksskoven. Dvs. den er ikke længere ny, men der har været en del udfordringer ved at få den i drift. Ved sidste generalforsamling afventede vi kun en endelig tilladelse fra Sorø Kommune for at tage den i brug. Vi føler at vi har et rigtigt godt sammenarbejde og dialog med kommunen. Vi fik hurtigt tilladelsen, og boringen levere den forventede mængde og vandkvalitet.  

Begrundelsen for ansøgningen for at etablere boring 5 var at boring 2 havde begrænset levetid, og skulle nedlægges.

Brøndboringsfirmaet Brøker lukkede 10. december boring 2.

Jeg er ikke helt sikker på hvornår den oprindelige brønd fra 1905 holdte op med at være bare brønd, og at der blev etableret en boring i bunden af brønden. Denne brønd skal af miljøhensyn også lukkes.  

Jeg lider ikke af højdeskræk, men de billeder der er taget af brønden giver efter min mening ikke noget godt indtryk af dybden. Den kan godt give mig et lille sug i maven.  Hvis I har mulighed for at tage et kig ned inden den bliver fyldt op, vil jeg absolut opfordre til at benytte jer af chancen. 

Det mest omfattende har dog været udskiftningen af pumperne natten imellem d. 26. og 27. februar.

Tirsdag kl. 22.03 lukkede vi ned for vandet, og onsdag morgen kl. 6.40 havde vi alle igen vand med normalt tryk. Vi har efterfølgende lukket over 200.000 liter vand ud af brandhaner og ventiler, for at få skyllet løsrevet snavs ud af rørene.

Der blev udtaget vandprøver efter gennemskylningen, de vist som forventet forhøjede værdier af kimtal 22 og 37. Der er taget opfølgende prøver, som viser normale værdier. 

Der blev ved samme lejlighed kontrolleret for sprøjtegifte og anden forurening. De viser at vi har noget godt og rent vand som vi skal være glade for, og huske at passe på.  

Som nævnt arbejder vi i øjeblikket på at få lukket den gamle brønd. derudover er vi i gang med at få udskiftet kabelforbindelserne imellem vandværket og boringerne, samt få reetableret en nødrørledning imellem den ene af boringerne og vandværket. 

Et kommende projekt vil være at få bygget en tank til vores skyllevand fra filtrene, hvor okker skal bundfældes inden skyllevandet ledes videre ud i åen. Dette er et krav fra kommunen som følge af de statslige vandhandleplaner, som skal forbedre vandkvaliteten i søer og vandløb. 

En ny bekendtgørelse fra miljøministeriet, Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg, pålægger os en del nye tiltag fremover. 

Tilstandsrapporter, handlingsplaner, vedligeholdelsesplaner, risikovurderinger,

en uddannet driftsansvarlig, samt at os som kommer på vandværket skal på et hygiejnekursus. 

Det vil fremover give en del mere papirarbejde og administration. Hvad de økonomiske konsekvenser vil blive for os er det for tidligt at gætte på. Vi har ikke budgetteret med ekstra udgifter i det kommende år, men på sigt vil det resultere i stigende vandpriser.

De nye tiltag skal være gennemført inden udgangen af 2014. 

Til sidst vil jeg sige tak til resten af bestyrelsen og suppleanter for indsatsen i året som er gået, til Preben som jeg ofte er i kontakt med 2 - 3 gange om dagen, og vores håndværkere som altid møder op med meget kort varsel. 

Der var på bordene fremlagt billedmateriale fra de forskellige projekter, samt kopi af vandanalyser.

Beretningen godkendes.

Kasser Preben Christensen fremlagde Vandværkets regnskab.

Regnskabet godkendes.

På valg til bestyrelsen er:

Jørgen Østermark samt Kennick Bagger. Begge genvælges.

På valg som bestyrelsessuppleanter er:

Claus Bomand samt Anne Christensen. Begge genvælges

Som kritisk revisor genvælges Jens Chr. Danskov Frederiksen.

Som revisorsuppleant genvælges Steen Bjerggaard Christensen.

Som Opmand vælges Dommeren ved civilretten i Næstved.

Der var i år ingen indkommende forslag til generalforsamlingen.

I 2014 afholdes generalforsamlingen  Onsdag den 26. marts kl. 19:30 
 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal afgives til bestyrelsens formand inden den 1. februar 2014.
  

Generalforsamling den 12. april 2012

Formanden bød velkommen til de fremmødte.   

Som dirigent vælges Jørgen Østermark, som konstatere at generalforsamlingen er lovligt indkaldt med offentliggørelse i Sorø Avis 21/3-2012.
 
Formandsberetning
 
Vi er 1.076 forbrugere, hvoraf vandforsyningen er afbrudt 8 steder på grund af manglende indbetalinger.
 
Alle adresserne er dog ubeboede, så der skulle ikke være nogle i vores forsyningsområde der mangler vand.

Vandværkets bestyrelse.

Vi har desværre været i den situation, at bestyrelses medlem Allan Mengers har valgt at forlade bestyrelsen inden hans valgperiode var afsluttet. Vi har samtidigt været så uheldige at begge vores suppleanter, er langtidssygemeldte.  Dvs. at bestyrelsen i en periode kun har bestået at 4 medlemmer. Dette er naturligvis uheldigt, men har ikke voldt driftmæssige problemer. Vi er naturligvis kede af at skulle undvære meninger og ideer fra et medlem. Vi håber at situationen ændres efter denne generalforsamling.

Anlægsarbejder og ledningsnet

Sorø forsyning har i øjeblikket et omfattende anlægsarbejde i forbindelse med kloak-separering i gang i Stenmagle. Det har givet nogle afbrydelser i forsyningen når vores vandledninger er gravet over. Der er ved samme lejlighed fundet vandledninger som ikke er opført på de gamle kort som vi har overtaget fra Stenlille kommune.

I forbindelse med vores planlagte renovering og omlægning af ledningsnettet i Stenmagle var det vores håb, at når Sorøvej alligevel er opgravet, at vi samtidigt ville kunne lægge en ny forsyningsledning i jorden. Det viser sig dog, at være planlægningsmæssigt umuligt, og vi afventer nu at de bliver færdige, så vi i stedet kan lave en styret underboring. Formodentligt under det ene fortov.

Der har været usædvanligt mange defekte stophaner det sidste år. Vi mener at det hænger sammen med kvaliteten af de haner der blev brugt i slutningen af 1960´erne og starten af 1970´erne. Vi har ikke anden mulighed end at udskifte dem efterhånden som problemerne opstår.

DONG har bedt os om at etablere yderligere én brandhane ved deres boreplads B. Dette skulle gerne kunne afsluttes i nærmeste fremtid. Udgifterne til etableringen betales af DONG.

Vandværk og vandboringer

Boring 5 i vandværksskoven har givet en hel del udfordringer af teknisk karakter. De skulle nu alle være løst, og vi afventer nu kun en endelig ibrugtagningstilladelse fra Sorø kommune inden knappen drejes over på ”Auto-drift”.

Ved det årlige kommunale gennemgang/tilsyn med værket, blev det konstateret at borerøret til boring 2 ikke er samlet korrekt og formodentligt ikke har været det de sidste 25 år.

Det har den konsekvens at hvis hele Galtebjerg en dag bliver oversvømmet af forurenet vand vil det kunne trænge ned i boringen.

Vandværket har frist indtil d. 1/6 2012 til at løse problemet.

Der er oprindeligt ansøgt om at etablere boring 5 som afløser for boring 2 som er ved at være opslidt. Så i stedet for at bruge penge på at løse problemet, vælger vi at ansøge kommunen om tilladelse til helt at sløjfe den. Vi påtænker ved samme lejlighed at søge om at sløjfe den oprindelige brønd / Boring Nummer 1.

Udpumpningen, dvs. de pumper som pumper det det rene vand ud i forsyningsnettet er alle af ældre dato. Samtidigt er styringen der styrer pumperne så gammel, at det ikke længere er muligt at få reservedele hvis den går i stykker. Derfor arbejder vi i øjeblikket på at indhente tilbud komplet nyt udpumpningsanlæg.

Vandkvalitet

Alle analyser i det forgangene år har været fine.

Vi har stadig noget rigtigt godt drikkevand, og i rigelige mængder.  

Som følge af en ny drikkevandsbekendgørelse fra miljøministeriet, vil drikkevandet fremover blive testet for en lang række pesticider. Det giver os som forbrugere en ekstra tryghed for at vores drikkevand fortsat er godt og sundt.

Bygninger og parkanlæg.

Der blev sidste år iværksat en del vedligeholdelse af bygninger – specielt murværk.  Der er allerede lavet en del, og vi fortsætter arbejdet fortsætter nå vejret er til det. 

Anlægsarbejderne i vandværksskoven er nu færdige. der er gravet drænrender, så vi forhåbentligt undgår at store dele af bevoksningen står under vand i efterårsmånederne. Jeg håber at vi i løbet at sommeren kan få etableret stier, måske opsat borde og bænke, plantet frugttræer – både for dyrelivets, og de besøgendes skyld. På trods af at området ikke officielt er åbent for besøgende, er der allerede nu mange der nyder at gå en tur i området. Jeg håber at vi på et tidspunkt kan arrangere en festlig officiel åbning af området.
  
Formandens beretning godkendes, og foranlediger et enkelt spørgsmål til boring 5.

Kassereren fremlægger og gennemgår regnskabet. Regnskabet godkendes.

Valg af bestyrelse

Henrik Nielsen og Jan Jørgensen genvælges. Allan Mengers ønsker ikke genvalg. I stedet vælges René Jensen, Assentorpvej 51.

Som suppleanter vælges Claus Bomand og Anne Christensen

Som revisor genvælges Jens Chr. Danskov Frederiksen og som revisorsuppleant genvælges Steen B. Christensen

Som opmand vælges Dommeren ved Civilretten i Næstved.

Der er ingen indkomne forslag.
 
Formandens godkendes
 
I 2013 afholdes generalforsamlingen  Onsdag den 27. marts kl. 19:30 
 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal afgives til bestyrelsens formand inden den 1. februar 2013.
  
 
Generalforsamling den 24. marts 2011

Formanden bød velkommen til de fremmødte.   
 
Som dirigent vælges Jørgen Østermark, som konstatere at generalforsamlingen er lovligt indkaldt med offentliggørelse i Sorø Avis 8/3-2011.
 
Formandsberetning

Anlægsarbejder:

Alle arbejder er generelt forsinket grundet den meget nedbør i efterår og vinter, samt de lange perioder med frost i denne vinter.

Status Pt. er at det påbegyndte arbejde på Stenmaglevej forventes afsluttet I nærmeste fremtid.

Den nye boring I vandværksskoven (Boring5) er meget forsinket pga. vejret. 

Hele vinteren har store dele af området stået under vand, og det er først her i begyndelsen af marts at det har været muligt at begynde at lede/pumpe vandet væk.

P.t. er elektrikeren ved at klargøre ledningsføring, og opsætte styretavle i tørbrønden.

Arbejdet med tilslutningen råvandsledningerne er nødt til vente til temperaturerne  er noget

højere. Den eksisterende ledning er af PVC, og kan blive beskadiget hvis der arbejdes med den ved for lave temperaturer.  

Der er planlagt yderligere renovering af ledningsnet i Stenmagle. Det opdeles formodentligt i 2 dele. 1.del i år, 2.del i 2012.

Så vi foreløbigt kan koncentrere indsatsen om at få afsluttet igangværende projekter. 

Vi har valgt at beholde boring 2 i drift, og lave en ny styring til boring 5, i stedet for at lukke boring 2 nu og benytte den gamle styring til boring 5. 

Vandanalyser og Vandkvalitet: 

20/5 Rutine prøveudtagning fra køkkenhane på Omkørselsvejen 2 viser 1 coliform bakterie

(ikke e-coli). Opfølgende prøve 27/5 viser ingen forurening. Dette har vi tolket som at bakterien stammer fra køkkenhanen, eller at der er tale om en falsk positive. 

19/10 viste en udvidet kontrol forhøjet værdier af nitrat og ammonium. Problemet kunne henføres til defekt udsugning I det ene iltningsrum. Efter reparation og opfølgende prøve, var værdierne normale. 

Vandværk og boringer:  

Vi har gennem flere år haft problemer med vand der trænger ind i tørbrønden ved boring 3. I sommer blev der gjort et forsøg med at tætne den og den blev malet indvendig.  Den fremstod rigtigt flot. I et par måneder, men da vandstanden udenfor steg i efteråret, opstod problemet igen.

Vandværksfirmaet F.R.Dalgaard har i August gennemgået værket, og fundet det i driftmæssig god stand. Sorø Kommune har 20. September gennemført ordinært tilsyn med værket. Vandindtrængen i tørbrønd boring3 blev påtalt som det eneste.

Fordelingsmanifol i udpumpning ser ud til at have et problem med tæring. Det er svært at vurdere hvor omfattende det er. Problemet er at hvis der går hul, vil alt vand fra rentvandstanken, og hvad boringerne kan

levere blive pumpet ud i lokalet. Et grundigere eftersyn eller udskiftning vil kræve total nedlukning af vandforsyningen.  

Beluftningskamme i det ene iltnings rum trænger til et eftersyn. – Ikke akut, men ordnes snarest.

Bygninger og parkanlæg og skov:  

Frostvejret har også været hårdt ved bygningerne. Specielt ved betontrappen, som trods reparation sidste år, er ved at smuldre. Revner i fundamenter, angreb af murbier og dårlige fuger får bygningerne til at virke halvdårligt vedligeholdt. Udbedring påbegyndes når vejret tillader det.

 12. November var vi desværre udsat for omfattende hærværk i form af graffiti, både på murværk og kontordør. Grafittien er politianmeldt. På grund af vejret er udbedringen udsat til vi kan være sikker på en længerevarende frostfri periode.  

Hvis bygninger og det omkringliggende område fortsat skal fremstå velholdt og besøgsværdigt, må vi nok regne med at skulle bruge en del resurser på udvendig vedligeholdelse i den kommende tid.

Vandværksskoven skønnes stadig ikke ”stærk” nok til at blive åbnet for offentligheden, specielt ikke i øjeblikket hvor der stadig er anlægsarbejde. Samtidigt har efterårets vejr vist at der vil være brug for dræning af dele af området, inden der kan etableres stier m.m.

Administration:  

Sorø Vandråd har udarbejdet nyt Regulativ for samtlige Private almene vandværker i  Sorø Kommune. Det er godkendt at kommunen 11. Januar 2011 med ikrafttræden 12.januar 2011. 

På grund af computernedbrud er der til kontoret indkøbt en ny computer. Vi har i den forbindelse indkøbt en A3-printer til udskrivning af ledningskort m.m..  

Rambøll, som levere de fleste softwareløsningerne til vandværket, har valgt at udfase deres gamle DOS baserede Forbrugsberegningsprogram som vi ellers har benyttet, vi har derfor skiftet til deres nyeste udgave.

 PostDanmark ændrer deres porto-regler 1/4-11 dette medfører bl.a. at det for os vil være fordelagtigt at benytte frankeringsmaskine. Derfor har vi netop indgået om leje af en maskine.

Til slut vil jeg gerne sige  tak til håndværkere, bestyrelse og kasserer for et godt samarbejde i det forløbne år.
 
Den godkendes, og foranledigede ingen spørgsmål.

Kassér Preben Christensen fremlægger og gennemgår regnskabet.  Regnskabet godkendes.

Valg af bestyrelse

Jørgen Østermark genvælges

Morten Olsen ønsker ikke genvalg. I stedet vælges Kennick Bagger, Hovedgaden 111.

Som Suppleanter genvælges  Knud Hansen og Jens Peter Andersen.

Som Revisor genvælges Jens Chr. Danskov Frederiksen.

Som Revisorsuppleant vælges Steen B. Christensen, Hovedgaden 115

Som opmand vælges Dommeren ved civilretten i Næstved.

Der er ingen indkomne forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen.
 
Under eventuelt, blev der stillet spørgsmål om antal forbrugere. –Der er pt. 1.076.
 
I 2012 afholdes generalforsamlingen  torsdag den 12. April kl. 19:30 
 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal afgives til bestyrelsens formand inden den 1. februar 2012.
  
 

Generalforsamling den 24. marts 2010
 
Formanden bød velkommen til de fremmødte.   

Til dirigent valgtes Jan Jørgensen                                                            
 
Formandsberetning
  
Udpumpet vandmængde i 2009 var 156.051 m3

Antal andelshavere tilsluttet vandværket er 1077 stk. 

Januar måned: Vi havde en del vandmålere, som var frostsprængt. Vandværket sørger selvfølgelig for, at udskifte disse målere, men udgiften til dette, sendes videre til forbrugeren. Det er derfor vigtigt, at man sørger for at holde rummet med måler frostfrit og at lægge låg på evt. målerbrønde. Vandværket får til stadighed spørgsmål, vedrørende betaling for vand ved dødsbo. Derfor vedtog bestyrelsen at betaling for vand ved dødsbo, kan udsættes til skifteretserklæringen er modtaget. Dette letter hele sagsgangen omkring boet.

April måned: Havde vi 8 lukninger pga. manglende betaling for vand. Alle berørte har inden lukning fået første opkrævning, derefter 2 rykkere.  Maj måned: Vi forsøger til stadighed, at forbedre vandværkets forsyningssikkerhed, hvilket også indebærer gode kortmaterialer. Vi havde et antal Hoved og Stikledningsventiler, som kun var på håndtegnede kort. Disse ventiler ønskede vi opmålt, med GPS. således, at de kunne komme ind på vandværkets digitale ledningskort. Derfor har vi haft smeden ude, for at finde hoved og stikledningsventiler frem, på de berørte adresser. Vandværket har derefter haft Rambøll til at stå for selve GPS. opmålingen.  

August måned: Vi blev kontaktet af beredskabschefen for Sorø kommune, at man ønskede at afprøve brandhaner for funktion og ydelse. Når en sådan afprøvning foretages, med pludselig åbning og lukning af brandhaner, er der stor chance for at okker i vandrørene, kan rive sig løs og derved farve vandet rødt hos forbrugerne. Derfor havde vandværket krævet, at en sådan afprøvning skulle varsles mindst en uge før, i ugeaviser og på vandværkets hjemmeside. Brandhanerne blev afprøvet i oktober uden at nogle ringede til vandværket så enten blev ingen chikaneret eller også har oplysningen omkring afprøvningen nået frem til forbrugerne.                                                                    
Oktober måned: På grund af den almindelige udvikling i samfundet, med et øget antal og størrelser på erstatnings sager, har vandværket følt sig nødsaget til at udvide forsikringsdækninger, i områder hvor vandværket kan blive berørt økonomisk, såsom gravedækning, ansvar og underslæbsforsikring. Vandværket får hele tiden nogle få nye forbrugere. Som regel er det nyopførte huse eller huse med egen brønd der lukkes, hvorefter de tilsluttes vandværkets ledningsnet. I denne måned kom der nogle nye/gamle forbrugere på, nemlig de gamle lærerboliger til Stenlille skole. Ved en aflukning blev vi klar over, at de ikke var tilsluttet som vi troede. De var i tidernes morgen tilslutte, med egne stikledninger. Vandværket har altid troet, de fik vand over skolens måler. Dette er nu rettet.                                                            

November måned: Måleraflæsning for andet halvår er kommet ind men ud af de ca. 1000 måleraflæsninger manglede der stadig 142 måleraflæsninger. Hvilket vil sige at vi manglede ca. hver 7 aflæsning. Bestyrelse ved ikke helt hvilke midler der skal til, for at øge andelen af modtagne aflæsninger. Bestyrelsen laver nu et nyt tiltag, hvor vi vil forsøge også at gøre opmærksom på, aflæsningerne via lokalaviserne. December måned: Renovering. Der er stadig lidt af hovedledningsnettet der er af Jern. Men vi udskifter det lidt af gangen, efter hånden som det passer ind. I år blev det, ved Hovedgaden 66 og Møllegårdsvej 2-4, at vi nedlage den gamle jernledning og erstattede den med en ny PVC ledning. Kong vinter kom til os i december, og heldigvis har vi nogle opmærksomme forbrugere, der ringer når noget kan være galt. Vandværket har i den anledning fået opringninger og været på flere adresser for at lukke for vandet, på grund af sprængte vandrør, inde i husene. Uden disse tip fra forbrugerne, ville der gå lang tid inden vandværket ville finde frem til stederne.                                             

Det store projekt for året 2010 bliver, at få etableret en ny boring i vandværksskoven. Når den nye boring forhåbentlig fungerer tilfredsstillende, er det meningen at den skal erstatte en af de gamle boringer ved vandværket.                                                                   
Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde gennem årene og tak til de entreprenører som altid stiller op, når vandværket behøver deres assistance.
  
Gennemgang af regnskab: Regnskabet godkendt uden bemærkninger. 

Formanden gennemgår takstblad og budget, der godkendes af generalforsamlingen uden anmærkninger.

Valg af bestyrelse:

Bjarne B. Christensen ønsker ikke genvalg.                                              I stedet vælges Jan Jørgensen.

Kirstine Dahl ønsker ikke genvalg.                                                           I stedet vælges Allan Mengers.

Henrik Nielsen modtager genvalg. .                                

Som suppleanter genvælges Jens Peter Andersen.

 Carsten Eberhardt ønsker ikke genvalg.                                                   I stedet vælges Knud Hansen. S

Som revisor genvælges Jens Chr. Danskov Frederiksen og som suppleant Martin Høy Dahl.

Evt.: Der blev stillet spørgsmål til vandets renhed, samt hvor ofte rørene gennemskylles - og om det kan gøres oftere.                                        Der blev drøftet muligheder og økonomiske konsekvenser ved at indføre fjernaflæsning for at imødegå de mange manglende aflæsninger.         Da Bjarne B. Christensen har valgt at trække sig ud af bestyrelsesarbejdet efter 30 år, takkede Jørgen Østermark på vegne af Stenlille Vandværk ham, for hans gode og ihærdige indsats gennem årene.
 
I 2011 afholdes generalforsamlingen  torsdag den 24. marts kl. 19:30 
 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal afgives til bestyrelsens formand inden den 1. februar 2011.
  
Generalforsamling den 26. marts 2009

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Til dirigent valgtes Kaj Hansen                                                            

Formandsberetning
 
Udpumpet vandmængde i 2008 var 155.371m3

Antal andelshavere tilsluttet vandværket er 1072, deraf er 14 kommet til i 2008.
 
Januar måned: Vandledning til Tjørntved blev etablerede og de 10 forbrugere i Tjørntved tilsluttet.

Februar måned: Hvert år i maj og december måned sendes opgørelser og indbetalingskort ud til forbrugerne. Dem som ikke betaler, får derefter rykker 1. og 2. samt et anbefalet brev. Derefter en opringning fra vores kasserer. Hjælper dette ikke, kører smeden og en fra bestyrelsen ud til forbrugeren for at give dem en sidste chance, hjælper dette heller ikke ser vi ingen anden udvej end at lukke for vandet. Ved denne betalingsomgang blev det til 8 andelshavere som fik lukket for vandet. Aflukningen varer sjældent mere end et par dage. Så set fra vandværket er der meget igangsætning, for så lidt. 

Vandværket blev fra kommunen bedt om en udtalelse ang. D.B.I.’s ansøgning om indvindingstilladelse til grundvandskøling. Vandværket drøftede dette i bestyrelsen hvor vi blev enige om, at den risiko man løber for forurening m.m. ved at bruge grundvand til køling, ikke fra vandværkets synspunkt kunne anbefales. Derfor blev svaret fra vandværket til kommunen negativt.  

Maj måned: Nyt målerdirektiv, gør at vandværket har valgt at skifte alle målere i de enkelte partier, dette kan indebære, at en forholdsvis ny måler kan blive skiftet hos en andelshaver, for at opnå et samlet parti. Andelshavere som har forbrug, der ligger under 100 m3/år vil ved næste målerskifte få installeret en måler, som passer bedre til dette forbrug. 

Rundt omkring i landskabet kan der ses nogle grå lave beton pæle med blå skilte. De markerer vandværkes linieventiler. Disse pæle går til med tiden og kan være svære at se. Vi har derfor indkøbt blå markringspæle i plast, som vil blive sat op hvor der mangler pæle med skilte.

Juni måned: Motor i kabselblæser, som forsyner filter 3 og 4, var brudt sammen og blev skiftet, samtidig blev der skiftet til keramiske pakninger i kabselblæserne for at undgå krybestrøm. 

Det årlige service på filterne blev udført, kam til iltning af vandet til filter 3 - 4 var tilstoppet og blev derfor boret op. 
 
Juli måned: Vores gravemand gennem mange år, Bent Hansen døde desværre 20. juli. Heldigvis for vandværket, valgte Lillian at føre firmaet videre. Men bortgangen fik betydning for de grave projekter, som var planlagt. Især den nye forbindelse mellem Fasanvej og Assentorpvej blev udsat. Men projektet blev dog færdigt i oktober måned. 

August måned: Vandværket har indkøbt et digitalkamera. Kameraet tænkes brugt, for at kunne dokumentere, når vandværket laver arbejde i forsyningsområdet.

Vandværket forbereder etablering at ny boring i området ved vandværksskoven. For at få den bedste placering af en ny boring, er der blevet lavet geofysiske undersøgelser i vandværksskovens undergrund.

I vandværksskoven er der blevet beskåret og fældet ammetræer, samt fjernet en del sivene i søen, så den ikke gro til.

Dong har ønsket, at vandværket etablerede brandhaner ved boreplads A og B. Dong ønskede, at disse brandhaner kunne give 1500 l/min. Derfor var det nødvendigt at grave nye vandledninger ned til disse brandhaner. Vandværket stod for projektet og Dong for udgifterne.

November måned: Sorø kommune har udført gennemgang af vandværket. Vandværket kontrolleres for fejl og mangler. Der var intet at bemærke og vandværket skønnes at være i fin form. Dog er der indtrængning af vand i en af tørbrøndene. 

Tak til bestyrelsen for det arbejde de gør for fællesskabet og mig. Tak til de entreprenører som stiller op når vandværket behøver deres assistance. 
 
Gennemgang af regnskab: Regnskabet godkendt uden bemærkninger. Jørgen Østermark gennemgår den ændrede opsætning og fordeling på det nye takstblad. Takstbladet godkendt. Vedr. budgettet stilles der spørgsmål til vedligeholdelse af parkanlæg. Bestyrelsen skal fortsat arbejde på at få det pænest mulige resultat til billigst mulig pris.

Valg af bestyrelse:                                                                        
Jørgen Østermark genvælges.                                                          
Mogens Pedersen modtager ikke genvalg. I stedet er valgt Morten Olsen, Assentorpvej 50.                                
Som suppleanter genvælges Jens Peter Andersen & Carsten Eberhardt.
Som revisor genvælges Jens Chr. Danskov Frederiksen og som suppleant Martin Høy Dahl.

Der var indkommet forslag om mulighed for tilslutning til PBS. En undersøgelse hos PBS viser, at det vil betyde en merpris på  ca. kr. 25,oo pr. år pr. forbruger. Set i forhold til, at størstedelen af regningerne bliver betalt via netbank o.l., gratis eller med meget lille omkostning for betaleren, er generalforsamlingen enig om, fortsat ikke at tilbyde betaling via PBS. Vandværket tilbyder, at fremsende girokortet til forskellige pengeinstitutter ligesom det er muligt at betale direkte på vandværket (se hvornår vi kan træffes under : kontakt os).

Eventuelt: Der stilles spørgsmål til, om og hvornår der opstilles borde og bænke i "Vandværksskoven". - Det vil der blive, når skoven er "stærk" nok til at have besøgende. Det vil formentlig vare endnu et par år..

Dirigenten og formanden takker og afslutter generalforsamlingen.

I 2010 afholdes generalforsamlingen  onsdag den 24. marts kl. 19:30 
 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal afgives til bestyrelsens formand inden den 1. februar 2010.

Generalforsamling den 25. marts 2008

Formanden bød velkommen til de fremmødte.                                      
Til dirigent valgtes Jørgen Østermark                                                  
Herefter følger formandens beretning:
 
Formandsberetning

Udpumpet vandmængde i 2007 er 155.000 m3 Antal andelshavere tilsluttet vandværket er 1072, deraf er 81 kommet til i 2007. Februar måned. For fortsat, at sikre godt vand i Stenlille, har vi taget kontakt til Sorø kommune for at sikre os, at de har fat om en eventuel forurening på Janus Hansens Gummifabrik, således at den ikke får indvirkning på vores boringer. Vandværkets tag var blevet utæt, hvilket resulterede i, at vi måtte male taget og renovere loftet i køkkenet og noget af kontoret som var blevet ødelagt af fugt. I marts måned fik vi monteret smøreapparat på den trykluft som bruges til styreventiler. Vi havde haft problemer med nogle at de ventiler, som styrer skylningen i filter 3 og 4, som så havde sendt brunt vand ud i ledningsnettet.  April måned. Ved første møde i den nye bestyrelse efter sidste generalforsamling, blev der peget på mig som ny formand. Efter 3 dage på denne post, var der fra vandværket blevet pumpet brunt vand ud i ledningerne, hvilket resulterede i telefonstorm og en del sene nattetimer, før fejlen var fundet. Fejlen var, at der var så meget okker i filtrene, at de ikke kunne skylles rene. Dette resulterede i, at vi i maj fik gravet af og renset filter 1 & 2, samtidig tegnede vi en servicekontrakt med Dahlgaard så filterne bliver tjekket hvert år. I Juni skiftede vi grundvandspumpen i Boring 4, da den gamle ikke kunne mere. For at øge forsyningssikkerheden, besluttet bestyrelsen i september måned, at lave en ringforbindelse, ved at føre en 160 mm ledning, fra Fasanvej til Assentorpvej. De berørte lodsejere blev indkaldt til orientering angående projektet, alle blev enige om at arbejdet kunne påbegyndes sensommeren 2008. I November konstaterede vi, at der var problemer med tubiditetsmålerne. Tubiditetsmålere måler uklarhed i vandet. Målerne giver oplysninger om hvor godt filtrene virker. De er med til at give os en advarsel om, at der måske er noget galt med filtrene, inden det som i maj måned, kommer til brunt vand i ledningsnettet. Firmaet Hach Lange har kalibreret tubiditets målerne, og der er blevet lavet en service kontrakt, så de bliver tilset og afprøvet hvert år. Vi har indgået aftale om udskiftning af kapselblæser i filterbygning. Kapselblæser er en type luftkompressor som bruges til at lufte sandfiltrene igennem, inden de skylles. Den gamle kapselblæser var ikke gået i stykker men var godt slid. Vi valgte at skifte den gamle ud med en ny og konservere den gamle, hvis vi en dag skulle få brug for den. Dette fordi den bruges ca. hver 2 dag og der er ca. 6 ugers leveringstid på en ny. Der blevet lavet service kontrakt med Trykluftcentret på vores kompressorer. På vandværket er der kommet flere maskiner og mere elektronik som bør og skal efterses regelmæssigt. Som man kan høre af beretningen har bestyrelsen valgt at lave flere nye serviceaftaler. Dette er for at højne forsyningssikkerheden. Vandværket betaler lidt for kontrakten men får rabat på reparationen. Gennem årende har ROVESTA stået for, at tage de obligatoriske vandprøver. Ved årets udgang 2007 har vi valgt at opsige denne aftale med ROVESTA, og lade det lokale Miljølaboratorium, Højvang i Dianalund, tage de ca. 7 vandprøver om året. Året 2007 blev skudt ud med brunt vand i ledningsnettet. Selve problemet var et relæ i skyllevandsautomatikken som var gået i stykker. Det blev hurtigt lavet men da det var nytår og folk nok var bortrejst eller først kom sent på højkant var der stadig opringninger omkring brunt vand et par dage ind i det nye år. Til orientering er Miljøcenter Nykøbing F, de næste 4 år i gang med en større grundvands undersøgelse, med kortlægning af grundvandsbeskyttelsen i Sorø-Stenlille området. Vandværksskoven gror, men bestyrelsen har besluttet, at der går nogle år endnu inden den bliver åbnet for offentligheden. Grunden er at vi ønsker lidt mere højde og drøjde på træerne. Vandværket kan kun opfordre til at benytte vores hjemmeside, hvor der er mange nyttige oplysninger fx Vandkvalitet, priser, driftsforstyrelser mm. 
 
Til slut vil vi byde velkommen til Stenmagle og Tjørntved. Stenmagle som vi igennem flere år har leveret vand til, men som nu er blevet direkte forbrugere. Og til Tjørntved vandværk som nu også er overgået til Stenlille Vandværk. Kort bemærkning til regnskabet. Regnskabet viser et underskud som væsentlig skyldes at miljøbidrag til kommunen nu betales forud og vi derfor har haft en ikke forudsat omkostning på 50.000 kr. og samtidig har forbrugerne sparet så meget på vandet at vi har tilbagetalt 72.600 kr.

En stor tak til alle dem, der har hjulpet en ny formand igennem det første år.
  
Regnskab, budget & takstblad blev godkendt. På valg er Bjarne B. Christensen , Kirstine Dahl og Jens Peter Andersen. Jens Peter Andersen modtog ikke genvalg. I stedet valgtes Henrik Nielsen, Hovedgaden 100, Stenlille. Jens Peter Andersen blev valgt som suppleant. Der blev stillet spørgsmål til den likvide beholdning. Svar: Den skal anvendes til en ny boring samt udskiftning af ledningsnet i forbindelse med renovering af Hovedgaden. Der blev udtrykt utilfredshed med muligheden for telefonisk kontakt til vandværket ligesom der var ønske om en fast telefontid. Bestyrelsen skal undersøge hvordan telefonkontakten kan gøres bedre. Det blev vedtaget, at der skal opsættes en postkasse ved opkørslen til vandværket. Der blev udtrykt utilfredshed med tilbud på vedligeholdelse af parkanlæg, dette tages op til vurdering.

I 2009 afholdes generalforsamlingen den 26. marts kl. 19:30 
 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal afgives til bestyrelsens formand inden den 1. februar 2009.
 
Generalforsamling den 29. marts 2007

Formanden bød velkommen til de fremmødte.                                      
Til dirigent valgtes Knud Hansen                                                  
Herefter følger formandens beretning:
 
Formandsberetning

I slutningen af december 2005, helt nøjagtigt den 21. december var etableringen af tilslutningen til Skuerup Vandværk tilendebragt. Etableringen var forløbet uden problemer, og efter tilslutningen var vandtrykket ca. ½ kg. højere end før, det gav et merforbrug på ca. 2.600m³. Efterfølgende gav det dog lidt mere arbejde, da heller ikke alle her, syntes at, de skulle betale den fremsendte regning ved forfald. I 2007 har vi fået 29 nye andelshavere, hovedsageligt på "Slettebjerg"-udstykningen. Til at forsyne kommende brugere på "Slettebjerg", har vi fremført en 300m lang hovedledning og opsat en brandstander der. Vi har i 2006 udpumpet 165.000m³, og da vi har haft en meget stor lækage på Vibevej er spildprocenten ikke fastsat. Vandværkerne i den gamle Stenlille Kommune har oprettet et kontaktudvalg, for at bedre samarbejdet i den nye Sorø Kommune. Det har været et frugtbart samarbejde, der er forløbet uden problemer. Elprisen er, som alle jo nok har bemærket, steget kraftigt i 2006. Det har naturligvis også for vandværket betydet en øget udgift, og det samme gælder for miljøafgiften, der også har fået en tand opad. Trods dette har bestyrelsen i 2006 formået at vende et underskud i 2005 på kr. 150.000,- til et overskud i 2006 på kr. 250.000,-. 

2006 bød på ekstra arbejde, da opkrævningsterminen blev ændret fra at følge kalenderåret og til at være 1/11 – 30/10. Det blev gennemført, som en følge af kommunesammenlægningen. Vi har også fået indtegnet alle private stophaner ved hjælp af GPS udstyr, således at vi nøjagtigt kender stophanens placering. Til denne opgave har vi brugt ca. kr. 75.000,-. Anlægget omkring vandværket bliver flittigt benyttet af bl.a. dagplejen og børnehaverne, der medbringer deres madpakker og nyder dem ved bordene rundt omkring. Det er dejligt at se, at så mange benytter det dejlige rekreative område vi har her, og passer på det. "Vandværksskoven" er også ved at vokse sig stor, træerne rager nu godt op over ukrudtet! 
 
2007 ved vi allerede byder på mange nye andelshavere.  "Slettebjerghaven" med 14 ejerboliger,  "Slettebjerggård" med 6 ejerboliger, "Kløvermarken" med 69 ejerboliger og på den gamle Gummifabriks grund bygges  "Tjørntvedvænget"  med   33 nye ejerboliger. Vi skal i 2007 også bruge mere tid på administration, da vi tidligere fra Stenlille Kommune, hvor vi havde et godt samarbejde med Teknisk Forvaltning, har fået meddelelse omkring ejerskifte. Den service kan Sorø Kommune ikke tilbyde os, hvorfor vi selv skal holde os ajour med hvilke ejendomme der handles gennem Statstidende, samt boligannoncer og derefter rette henvendelse til mæglerne om hvem de nye ejere er.

Til slut vil jeg gerne sige en stor tak til håndværkere, bestyrelse og kasserer for et godt samarbejde i det forløbne år.

Der var indsendt forslag om :"Fuldtidsansættelse af personale på vandværket". Claus Bomand fik ordet og fremførte sine synspunkter for en ansættelse af en fuldtidsmedarbejder. Jørgen Østermark fremlagde et regnskab, der viste, at en fuldtidsmedarbejder ville betyde en forhøjelse af vandprisen på ca. 45 øre pr. m³. Mogens Pedersen og Jens Peter Andersen fra bestyrelsen går stærkt ind for at ansætte en fuldtidsmedarbejder. Jan Jørgensen og Kirstine Dahl er meget imod ansættelse af fast personale og mener ikke at der er behov herfor. Carl Aage Jensen mente at vi skulle prøve at slå flere vandværker sammen evt. administrativt for derigennem at få timer nok til en fuldtidsansættelse. Der var en livlig debat blandt mødedeltagerne. Det blev vedtaget at udsætte debatten til generalforsamlingen i 2008. Herefter takkede formanden for fremmødet.
 
I 2008 afholdes generalforsamlingen den 27. marts kl. 19:30 - Datoen er ændret til tirsdag den 25. marts
 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal afgives til bestyrelsens formand inden den 1. februar.
 
Generalforsamling den 30. marts 2006

Formanden bød velkommen til de fremmødte.                                      
Til dirigent valgtes Jørgen Østermark.                                          
Herefter følger formandens beretning:
 
Formandsberetning
 
Ja, så er vi nået til 2006! 2005 har været et spændende år. Vi har fået etableret en lidt hjerteformet sø i "Vandværksskoven", der er sået græs omkring søen og plantet 3 stk. vandgran på den østlige side. Granerne er en gave fra Bent Hansen i anledning af 100 års jubilæet – tak for det. Det er også i år at vi får de sidste penge tilbage som vi har udlagt i forbindelse med skovrejsningen. Det drejer sig om 140.000 kr.

En af de ting der i 2005 var til stor glæde for mange af vore brugere var afholdelse af vandværkets 100 års jubilæum. Der mødte ca. 200 op til morgenkaffe og knap 500 til spisning. Vejret var jo pragtfuldt og alle havde en god dag. Der var åbent hus på vandværket så der var rig lejlighed til at stille spørgsmål og hente den nye bog om Stenlille Vandværks i 100 år. 

Skuerup Vandværk forespurgte om vi ville levere vand til dem og til hvilken pris. Bestyrelsen indhentede priser og et forslag blev fremsendt til Skuerup Vandværk. Sidst på året bekræftede Skuerup Vandværk, efter en generalforsamling, at de gerne ville acceptere vort tilbud. Vi har etableret en 110mm ledning fra Øbrovej 8 til krydset ved Skuerupvej hvor vi er koblet på den eksisterende ledning. Få dage før jul begyndte vi at levere vandet til brugerne under Skuerup Vandværk. Arbejdet med etableringen er gået som planlagt og vi har haft et godt samarbejde med formanden for Skuerup Vandværk Hans Handt, til glæde for de 28 interessenter. Jeg vil gerne byde velkommen til de nye interessenter fra Skuerup samt de øvrige nye interessenter vi har fået i 2005. Jeg har set lidt tilbage i protokollen i forbindelse med mit 25 års jubilæum. I 1980 var vi ca. 650 interessenter under Stenlille Vandværk og i dag er vi 968 og det har været spændende at følge denne udvikling. Vi har i 2005 udpumpet 160.000m³, prisen på el er faldet på grund af en ændret afregningsmetode til SEAS/NVE. Vi har været uheldige og er blevet ramt af lynnedslag i boring 4. Der er oprettet et kontaktudvalg til at forhandle med Ny Sorø Kommune og amt. Kontaktudvalget består af repræsentanter fra de 9 vandværker i Stenlille Kommune. Vi fik også etableret en hjemmeside, hvorpå man kunne indtaste måleraflæsningen ligesom man også vil kunne indtaste målervisningen pr. telefon. Over 2/3 af vore brugere anvendte en af disse måder til at indberette målervisningen pr. nytår 2005.

Til slut vil jeg gerne sige en stor tak til håndværkere, bestyrelse og kasserer for et godt samarbejde i det forløbne år.

Formandens beretning blev godkendt.                                          
Herefter gennemgik kassereren regnskabet som generalforsamlingen godkendte.  
 
Der var genvalg til Bjarne B. Christensen, Kirstine Dahl og Jens Peter Andersen.

I 2007 afholdes generalforsamlingen den 29. marts kl. 19:30
 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal afgives til bestyrelsens formand inden den 1. februar.
 
 -------------------------------------------------------------------------


Generalforsamling den 31. marts 2005
 

Formanden bød velkommen til de fremmødte.                                    
Til dirigent valgtes Jørgen Østermark.                                    
Stemmetællere blev Jan Jørgensen og Erik Lökkegaard.              
Herefter følger formandens beretning: 
  
Årsberetning 2004.
  
Generalforsamling den 31. marts 2005

Formandsberetning

Vi har fået plantet skov på det jord, vi købte sidste år af Ulla Hansen, "Vandværksskoven". Det er en blandet løvskov, hvor der er garanti for vækst og ellers skal firmaet, som har tilplantet arealet erstatte de udgåede planter. Skoven er en fredet skov, og vi får 100 % dækning for det beløb vi har lagt ud, de resterende 140.000 kr. udbetales dog først til næste år. 

Vi løb ind i nogle problemer angående den sø, som skal anlægges, så den er ikke etableret endnu, men vil blive det i løbet af i år. Stykket syd for banen (på ca. 3.500 m2) er ikke plantet til endnu.

For år siden pålagde amtet os at betale indvindingsafgift, det vil sige afgift af den mængde vand vi har ret til at indpumpe. Prisen er steget hvert år og vil for året 2005 udgøre 72.000 kr. (58.000 kr. excl. moms), så selv om vi forhøjede prisen sidste år, er denne stigning ædt op af øgede udgifter.

Alt stiger, elforbruget er f.eks. steget med ca. 20.000 kr. på grund af et ekstra filter, ejendomsskat, forsikringer, reparation på rør, arbejdsløn stiger, så derfor ser vi os nødsaget til at hæve prisen med 100 kr. på den faste afgift og med 50 øre pr. m³. I vil kunne se i regnskabet, at vi har et underskud på andet år, samtidig er renten halveret på vor indestående over en årrække, og derfor ser vi ingen anden løsning.

Men der er alligevel meget at glæde sig over. Vi er et moderne vandværk med næsten ny elstyring, ledningsnettet er af nyere dato, og der er ingen dårlige pumper. Vi har fået optegnet hovedventilerne i byen og hele oplandet ved hjælp af GPS målinger, det vil gavne meget i den kommende tid, da vi er forpligtet til, at kunne påvise over for entreprenørerne hvor rør og ventiler er placeret i jorden. Som det seneste er vi ved at få lavet en hjemmeside, hvorpå man vil kunne indtaste måleraflæsningen ligesom man også vil kunne indtaste målervisningen pr. telefon.

Der er lagt vand til de første 15 nye grunde på "Slettebjergudstykningen", samt tilsluttet i alt 24 nye brugere i 2004, og vi har udpumpet 160.000 m³ og har indvundet 164.000 m³. Der er trykt et nyt regulativ i samarbejde med Stenlille Kommune, som blev udsendt med regningen 1. februar.

Bestyrelsen har udarbejdet en beredskabsplan i tilfælde af driftstop.

Vandværket er blevet fremvist for 125 elever som led i deres undervisning på Stenlille skole. 

Til slut vil jeg gerne sige en stor tak til håndværkere, bestyrelse og kasserer for et godt samarbejde i det forløbne år.
  

                            ...................................................


Formandens beretning blev godkendt.                                          
Herefter gennemgik kassereren regnskabet som generalforsamlingen godkendte.                                                                           På valg til bestyrelsen var Jørgen Østermark, der blev genvalgt, samt Claus Bomand der ønskede at udtræde af bestyrelsen. I stedet valgtes Mogens Pedersen. Som suppleanter blev Claus Bomand og Carsten Eberhardt valgt. Som revisor blev foreslået Jens Chr. Danskov Frederiksen og som suppleant Martin Høj Dahl. Begge blev godkendt af generalforsamlingen. 

Der var indsendt 2 forslag til behandling på generalforsamlingen:

1. punkt var "Honorering af bestyrelsesarbejde". Generalforsamlingen vedtog at bestyrelsen skulle arbejde videre    på dette forslag, da det er svært at hverve frivillige til foreningsarbejde.                                        

2. punkt var "Fuldtidsansættelse af medarbejder på vandværket". Her vedtog generalforsamlingen ligeledes at bestyrelsen skal arbejde videre i den retning.

I 2006 afholdes generalforsamlingen den 30. marts kl. 19:30


 

 

 

 


Stenlille Vandværk kan kontaktes på adressen:

Stenlille Vandværk A.m.b.A.
Hovedgaden 98
4295 Stenlille
Tlf. 2783 5289    

CVR-nr. 2230 4011    
sv@stenlillevand.dk

Vedr.: Uheld, drift, tilsyn og installationer: Kontakt formanden

Vedr.: Vandregning, måleraflæsning og flytning ol.: Kontakt kasserer

 

Formand:
Kennick Bagger
Tlf.2783 5289
formand@stenlillevand.dk

 

Kasserer:
Preben Christensen
Tlf. 2783 5288
kasserer@stenlillevand.dk

 

 

 

Danske Bank: 3511 3516007230

Nordea: 2301 0302102007

Der kan også betales kontant efter aftale.

Ring for aftale 2783 5288